O nas

Wrocławski oddział Fundacji Jak Malowana zajmuje się warsztatami artystycznymi dla dzieci i dorosłych, festynami i imprezami okolicznościowymi. Współpracujemy ze szkołami, innymi NGOsami oraz z samorządem Wrocławskim (między innymi współorganizowaliśmy dwa projekty z Europejskiej Stolicy Kultury). Współpracujemy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Fundacją Opieka i Troska, Stowarzyszeniem W Tonacji Serca, Centrum Trawienia Wizji Brzuch, ROD Osobowice.

Tworzą nas:

Ewa Małkiewicz: Człon­ki­ni i se­kre­tarz Za­rzą­du Fun­da­cji. Ukoń­czyła Edu­ka­cję Ar­ty­stycz­ną na Uni­wer­sy­te­cie Opol­skim, kurs Me­to­dy Do­bre­go Star­tu, kurs Edu­ka­cji An­ty­dy­skry­mi­na­cyj­nej oraz szko­le­nie Asy­stent­ki uchodź­cy. Ukończyła także kie­ru­nek Ani­ma­cji Spo­łecz­no­ści Lo­kal­nych SKIBA. Jest in­struk­tor­ką za­jęć pla­stycz­nych oraz umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych. Od 12 lat we­ge­ta­rian­ka, miej­ska i spo­łecz­na ak­ty­wist­ka. Po­za pra­cą w Fun­da­cji pro­wa­dzi Wro­cławski Bank Cza­su, oraz por­tal spo­łecz­no­-po­li­tycz­ny Wol­ny Wro­cław. Pracuje także jako wychowawczyni w przedszkolu.

Grażyna Małkiewicz: Wi­ce­pre­zes Fun­da­cji. Dy­plom na Aka­de­mii Sz­tuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu obro­ni­ła na kie­run­ku Ma­lar­stwo w czerw­cu 2014 r. Ukoń­czy­ła kurs ani­ma­to­rów oso­by star­szej i nie­peł­no­spraw­nej Sta­ge­man w 2016 r. Jest w trak­cie stu­diów z Ar­te­te­ra­pii, by móc w przy­szło­ści wy­ko­rzy­sty­wać wie­dzę pla­stycz­ną do po­mo­cy in­nym. Zaj­mu­je się ma­lar­stwem i ry­sun­kiem, two­rzy tak­że mu­ra­le. Obec­nie, oprócz ma­lo­wa­nia, pro­wa­dzi we Wro­cła­wiu au­tor­skie warsz­ta­ty pla­stycz­ne dla do­ro­słych i se­nio­rów. Współ­pra­cu­je z Eu­ro­pej­ską Sto­li­cą Kul­tu­ry (pro­gram mi­kro­gran­ty), fun­da­cją Opie­ka i Tro­ska oraz Fun­da­cją Si­wy Dym. http://gra­zy­na­mal­kie­wicz.pl/

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s